Hírek, események, sikertörténetek

Top cikk
Friss

Egyéni projektek

 • Füzi Izabella
  Füzi Izabella
  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2010. szeptember – 2013. június)
  Leírás: Mozgófénykép és vizuális kultúra a századelőn. Korai magyar filmelmélet. A kutatás feltérképezte és elemezte az 1908 és 1930 közti időszak meghatározó filmelméleti-esztétikai szövegeit. Az első kutatási évben az elemzés fókusza az esztétikai-mediális összefüggések feltérképezése a film mint művészet és a film mint tömegmédium és technikai médium eltérő keretrendszerében. A második évben két fogalom adta a vizsgálat fókuszát: a hang (mint a hangosfilm által megnyitott új érzékterület és annak a vizualitáshoz való szerkezeti viszonya) és a mozgás (mint a 19-20. századi modernitás többszörösen is kontextualizált jelensége a tudományban, technikában, mindennapi életben, filozófiában, művészetekben). A harmadik év kutatásának célja, hogy a film és a mozi korabeli tapasztalatát a modern tudat tömegkulturális formáinak kölcsönhatásában artikulálja, s így a korábbi elméleti-esztétikai kutatást egy tágabb társadalomtörténeti kontextusba helyezve, a film gyakorlatában és elméletében a korabeli vizuális kultúra sajátosan jellemző mintázatát mutassa fel.

  Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2010. június-augusztus)
  Leírás: Balázs Béla és a korai filmelmélet. Balázs filmelméleti írásait sajátos esztétikai programja és a korabeli nemzetközi filmelméleti írások összefüggésében kontextualizálva a kutatás a film nyelvi, esztétikai aspektusát és a film társadalmi szerepét vizsgálta.
  Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (2008. május-augusztus)
  Leírás: Bódy Gábor film- és képelmélete. Bódy komplex filmszemiotikájának sikerül integrálnia a jel pierce-i leírásának mindhárom aspektusát (index, ikon, szimbólum). Írásai egy meg nem írt képelmélet gondolatcsíráit tartalmazzák (vizuális bázis, végtelen tükröződés stb.) és termékenyen olvashatók össze a dekonstrukció és a posztstrukturalista elméletek képfelfogásaival.
 • Hódosy Annamária
  Hódosy Annamária
  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2003-2006)
  A pályázatban megjelölt téma "Kulcsmetaforák az irodalomban". A cím az irodalom problémáját és intézményrendszerét szimbolikusan megjelenítő "meta"-motívumok tárgyalását takarja, amelyek létét és működését a legfontosabbakat tartalmazó világirodalmi, illetve magyar irodalmi művek elemzésével kívántam demonstrálni.
 • Milián Orsolya
  Campus Hungary Ösztöndíj
  Leírás: egy hónapos (2015 januári) kutatóút a németországi Siegeni Egyetem Médiatudományi Tanszékén. A tanulmányút ideje alatt Gisbert Kranz életművét és a Bildgedicht szakirodalmát kutattam, ami elengedhetetlen volt a Remediation and Medial Struggle in Ekphrases című tanulmányom elkészítéséhez. „Kutatóegyetemi Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005)
  Leírás: 2010-2012 közt részesültem a posztdoktori ösztöndíjban, amely több konferencia-fellépést és az intermedialitással, az ekphrasziszokkal kapcsolatos tanulmányok megírását és közzétételét tette lehetővé. A kutatások eredményeit az Átlépések című tanulmánykötetemben tettem közzé (Budapest, Palimpszeszt-Prae.hu, 2012. 180. o.).

  Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj
  Leírás: a 2009-ben elnyert Móricz-ösztöndíj lehetővé tette, hogy az önéletrajz-elméletekben és a kortárs magyar önéletírás jelenségeiben mélyedhessek el. Kutatásai eredményeimet a „Közelítés az önéletrajzi metafikció jelenségéhez” című tanulmányomban összegeztem (In Átlépések. Budapest, Palimpszeszt-Prae.hu, 2012. 2014-118.)
 • Sághy Miklós
  Sághy Miklós
  Campus Hungary Ösztöndíj
  Leírás: egy hónapos kutatóút 2014 júliusában Londonba, az Egyesült Királyságba. A kutatás székhelye: British Film Institute (BFI). Célja: Az irodalomra közelítő kamera (20. századi magyar irodalmi művek adaptációi) című monográfiám bevezető, elméleti fejezetének elkészítése. A tanulmányút elengedhetetlenül hasznos volt az anyaggyűjtéshez, illetve az adaptáció problémakörének nemzetközi kontextusba helyezéséhez.

  Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
  Leírás: három hónapos kutatóút Kanadába 2009-ben. Ennek keretében lehetőségem nyílt a University of Montreal Center for Research on Intermediality (CRI) intézetében kutatni. A kutatóút eredményeképpen elkészítettem a Fény retorikája című, intermedialitás témakörét érintő monográfiám elméleti bevezetőjét.
  Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
  Leírás: 2009 és 2012 között részesültem az ösztöndíj támogatásában. Ez idő alatt elkészítettem Az irodalomra közelítő kamera (20. századi magyar irodalmi művek adaptációi) című, az irodalmi adaptáció tárgykörét érintő monográfiám döntő részét.
 • Odorics Ferenc
  Odorics Ferenc
  Irodalomelmélet B/ szak előkészítése és bevezetése (Nyilvántartási szám: PFP-JATE-BTK-0277/1997)
  Leírás: A pályázat a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén kidolgozandó és bevezetendő Irodalomelmélet B/ szakra irányul. Ennek szükségességét a diszciplína megerősödése és a hallgatói érdeklődés élénkülése indokolja.
  Bevezetés az irodalomelméletbe és irodalomértelmezésbe (Nyilvántartási szám: MKM 795/95) Leírás: A pályázat a Bevezetés az irodalomelméletbe és a Bevezetés irodalomértelmezésbe című tárgyak korszerűsítésére és az oktatandó tananyag átstrukturálásra vállalkozott.

Tanszéki projektek

 • A társadalmi innováció feltételeinek feltárása a tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztése

  Pályázó neve: Füzi Izabella (szakmai koordinátor)

  Pályázat neve:A társadalmi innováció feltételeinek feltárása a tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztése

  Projekt konkrét célja: Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi Régióban

  Futamidő: 2015. április – 2015. október

  Elnyert összeg: 1.995.000 Ft

  Leírás: A SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék gondozásában egy olyan új szakirányú továbbképzés kerül kidolgozásra és elindításra, mely mind a régióban, mind országos szinten pótolja a felsőfokú intézmények kínálatából eddig hiányzó projektmenedzseri feladatokért felelős reklámszakemberek képzését.

  A képzés kialakítása során nagy részben támaszkodunk az egyetemünkön már létező képzések kurzuskínálatára, így olyan órák, mint a médiajog, statisztika, piacelemzés stb. a gazdaságtudományi, illetve bölcsészettudományi karokon már létező szakmai tartalom kölcsönzésével valósulnak meg. A képzés akkreditációján túl hangsúlyos szerepet kap ennek az együttműködésnek a szakmai előkészítése is. A képzésben oktató szakemberek, illetve a témában érintett kutatók közreműködésével a reklámelmélet, a design, marketing stb. hazai diskurzusának a fellendítése érdekében workshopot és oktatói találkozót szervezünk. A közös fórumok és workshopok nyomán kerül szerkesztésre az előkészítő fázis második szakaszában az a tematikus folyóiratszám (az Apertúra folyóiratban), amely nem pusztán összegzi a hazai kérdésfeltevéseket a reklámszakmával kapcsolatban, de alapvető irodalmat is kínál a képzéshez.  

   

   

 • MTA Lendület részvételt támogató egyetemi pályázat 2014
  Pályázó neve: Füzi Izabella
  Pályázat neve: MTA Lendület részvételt támogató egyetemi pályázat 2014
  Futamidő: 2014. szeptember – 2015. május 31.
  Elnyert összeg: 2.000.000 Ft
  Leírás: A pályázat célja egy olyan kutatócsoport megalapítása, melynek célja a magyar vizuális tömegkultúra kialakulásának vizsgálata. A kutatás célkitűzése feltárni a modern tudat genezisének tömegkulturális alapjait a korszak vizuális kultúrájában a következő szempontrendszer alapján: a nagyvárosi kultúra és a tömegnyilvánosság szerkezetének összefüggései, a vizuális mező társadalmi és technikai felosztása a tömegkulturális műfajokban, a magasművészet és a tömegkultúra jelölőinek összehasonlító vizsgálata, a 20. századi tömegfogalom kialakulása a korabeli esztétikai és filozófiai diskurzusokban, a mozgóképről szóló írások mint a médiumok és művészetek reflexiója.
  A kutatócsoport munkájának eredménye a 2015 szeptemberében tartandó workshopon, valamint az Apertúra 2016. téli tematikus számában lesz hozzáférhető.
 • Hungary – Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme
  Pályázó neve: Szegedi Tudományegyetem, Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék
  Pályázat neve: Hungary – Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme; Cinema Contact - Promotion intercultural exchange and understanding between people in border regions through film (HUSRB/1002/222/072)
  Futamidő: 2011. december 15. – 2012 december 15.
  Elnyert összeg: 44.760 euró

  Leírás: A projekt a magyar és szerb kultúra kölcsönös megismerését, népszerűsítését célozta meg a film médiumának segítségével, valamint a filmkultúra szférájában dolgozó szakemberek együttműködésének kialakítására, fiatal tehetségek felfedezésére vállalkozott a határmenti régiókban. A projekt keretében a következő tevékenységeket végeztük el: datbázisépítés (magyar és szerb filmes alkotókról); konferenciák szervezése és rendezése; szerb tematikus filmhét szervezése és megrendezése Szegeden; fiatal filmesek, diákfilmesek kisfilmjeinek forgatása neves tutorok mentorálásával a Szegedi Tudományegyetemen; pályázat útján kiválasztott tehetséges diákfilmesek részvétele az újvidéki Cinema City Nemzetközi Filmfesztivál filmes workshopján; „Ifjú tehetségekért” verseny megszervezése és lebonyolítása; projektmenedzsment. A program keretében leforgatott egyik kisfilm, Urbán Anikó SZTE-s egyetemi hallgató Fél tíz című rövidfilmje az újvidéki Cinem City Nemzetközi Filmfesztivál Up to 10.000 bucks! Young Talent’s Competition nevű versenyszekciójának nagydíját nyerte meg. A további kisfilmek több hazai és nemzetközi diák- és rövidfilmfesztiválon szerepeltek. A projekt keretében megvalósított adatbázisra angol nyelvű, a magyar filmkultúrát, neves és pályakezdő alkotóit bemutató honlapot építettünk (filmhungary.vizkult.hu), mely mai napig elérhető online.
 • OTKA - A dialogikus értelmezés interdiszciplináris elmélete és a kulturális szöveg alakváltozatai
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: OTKA; A dialogikus értelmezés interdiszciplináris elmélete és a kulturális szöveg alakváltozatai (Verbalitás, vizualitás és multimedialitás) (Témaszám: T 049295)
  Futamidő: 2005-2009.
  Leírás: A projekt arra vállalkozott, hogy kidolgozza a verbális, a vizuális és a multimediális szövegek és mualkotások értelmezésének dialogikus, interdiszciplináris elméletét. A történeti előzmények leírására vonatkozó kutatási egység feladatait a tervek szerint végeztük el. A monologikus értelmezéseket irányító stratégiák a referencialitás, a társadalmi elkötelezettség és a történeti hűség normái köré szerveződve alapvetően nem alkalmasak a verbális, a vizuális és a multimediális szövegek és mualkotások értelmezésének kielégítő végrehajtására. Jelentős eredményeket értünk el a kulturális szöveg retorikájának kidolgozásában (itt elsősorban Milián Orsolya és Sághy Miklós doktori disszertációjára és Szilasi László könyvére gondolunk), illetve a multimedialitás értelmezési eljárásainak hasznosításában és továbbfejlesztésében főként a filmelmélet területén. A multimedialitás vonalán Müllner András munkái érdemelnek figyelmet, a filmelméleti kutatásokban Füzi Izabella, Sághy Miklós és Török Ervin ért el jelentős eredményeket. Filmelméleti vonalon elsősorban a verbális és vizuális narráció összevetésében, illetve a retorika eszközkészletének filmes alkalmazásában történtek előrelépések. Elmondhatjuk, hogy a projekt ideje alatt a Szegedi Egyetemen egy olyan – az irodalomelméleti eredményekre támaszkodó – filmes és a vizuális kultúra alapkérdéseivel foglalkozó tudományos műhely jött létre, amely méltán igényelheti az országos tudományosság figyelmét.
 • Vizuális és irodalmi narráció című digitális egyetemi tananyag elkészítése
  Pályázat neve: Vizuális és irodalmi narráció (komparatív vizsgálat) című digitális egyetemi tananyag elkészítése (HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0)
  Elnyert összeg: 750.000 Ft
  Futamidő: 2005. szeptember – 2006. június
  Leírás: A HEFOP keretében elnyert és a tanszék több oktatójának közreműködésével megvalósított pályázat eredménye az a digitális tananyag, amely problémacentrikus bevezetést és átfogó szempontrendszert kínál a filmi és irodalmi narratológia oktatásához. Mindkét kötet a hazai narratológiai kurzusok kötelező szakirodalmaként is használatos. Füzi Izabella – Török Ervin: Bevezetés az epikai fikció és a narratív film elemzésébe. Szeged, 2006.
  http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index7334.html?option=com_tanelem&id_tanelem=350&tip=0 Verbális és vizuális narráció. Szöveggyűjtemény. Szeged, 2006. http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/indexab13.html?option=com_tanelem&id_tanelem=351&tip=0
 • Magyar Mozgókép Közalapítvány, Filmelmélet és filmtörténet speciális képzés a Szegedi Egyetemen 2006/2007
  Pályázó neve: Szegedi Tudományegyetem, Modern Magyar Irodalmi Tanszék
  Pályázat neve: Magyar Mozgókép Közalapítvány, Filmelmélet és filmtörténet speciális képzés a Szegedi Egyetemen 2006/2007
  Elnyert összeg: 2.000.000 Ft
  Futamidő: 2006/2007-es egyetemi év
  Leírás: A Filmelmélet és filmtörténet speciális képzés 2004 szeptemberében indult az SZTE BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszék Irodalomelmélet Tanszéki Csoport szervezésében szerves folytatásaként a képiség, vizuális narráció, irodalom és film, kép és szöveg témakörében az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken meghirdetett kurzusoknak és kutatásoknak. Az MMK által megítélt támogatást a Filmelmélet és filmtörténet speciális képzés oktatói tiszteletdíjainak kifizetésére használtuk fel.
 • OTKA – Tematikus és ifjúsági pályázat;
  Pályázó neve: Hódosy Annamária (főpályázó)
  Pályázat neve: OTKA – Tematikus és ifjúsági pályázat; Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában (Témaszám: T 046924)
  Futamidő: 2004-2007.
  Leírás: A kutatási program első szakaszában (Hagyományok) terveink szerint elvégeztük a klasszikus és az "új" retorika alapműveinek áttekintését és feldolgozását, a második szakaszban (Stratégiák) megalkottuk azt a stratégiai rendszert, amely működőképessé tette az elméletek statikus kereteit, a harmadik szakaszban (Olvasatok) pedig működésbe hoztuk a retorikai alapú olvasási szabályrendszereket. Az elsősorban a metaszemémák (eminensen a metafora, metonímia és szinekdoché) által működtetett tropológiai eljárások (az értelmezés tropológiája) mellett a szöveg materialitására alapozott hypogrammatikus olvasási stratégiák bizonyultak hatékonynak. A kutatás negyedik szakaszában (Megértés) a huszadik század magyar irodalmának meghatározó alkotásainak (elsősorban József Attila, Mikszáth Kálmán, Ottlik Géza, Mészöly Miklós, Esterházy Péter műveinek) értelmezései részben és jótékonyan módosították mind az elméleti keretet, mind a működőképes stratégiákat. Nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző retorikai eljárások nem egymást kizáró szisztémák, sokkal inkább egymásra épülő és egymást segítő olvasási módszerek. A kutatás négy éve alatt négy konferenciát szerveztünk, kiadtunk négy könyvet (két fordításgyűjteményt, egy konferenciakötetet és egy tanulmánygyűjteményt), s a projekt résztvevői közül négyen sikeresen védték meg doktori disszertációjukat.
 • A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: A nemzeti irodalomtörténet-írás módszertani hagyományai és mai lehetőségei (Nyilvántartási szám: NKFP OM-475/2001)
  Futamidő: 2001-2004
  Elnyetr összeg: 3.500.000 Ft
  Leírás: Projektünk legfőbb célja az, hogy megkíséreljük kidolgozni az irodalomtörténet-írás olyan új módszertani és fogalmi kereteit, amelyek összhangba kerülnének napjaink irodalomelméleti meglátásaival. Keretekről szólok – többes számban. Ebben az esetben nagyon fontos a többes szám; nincsen (és elvileg nem is lehet) szó egyetlen, illetve egységes fogalmi keretről. Eleve többféle modellben gondolkodunk, s a különbségeket nem vagy nem elsősorban a tárgyválasztásból származtatjuk, hanem a megközelítés szempontjaiból. Ugyanakkor fontos számunkra az is, hogy minél szélesebb övezetben mérjük fel a lehetőségeket – a magyar hagyományokat is újravizsgálva, gondosan mérlegelve, hogy mi szólaltatható meg belőlük és mi nem. Három nagyobb területen folyik a kutatás. Az első: a magyar irodalomtörténet-írás hagyományainak vizsgálata. A második: a világirodalom megjelenítése a magyar irodalomtörténet-írásban. A harmadik: az irodalomtörténet-írás újabb elméleti kérdései.
 • Retorikai stratégiák – az értelmezés trópusai
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: Retorikai stratégiák – az értelmezés trópusai (Nyilvántartási szám: OTKA T 035129)
  Futamidő: 2001-2003
  Elnyert összeg: 2.100.000 Ft
  Leírás: A kutatás az interpretációelmélet és a retorika tárgy- és problématerületének egymásraolvasását tűzte ki alapvető céljául. Miképpen segíthet a retorika fogalomkészletének mozgósítása az irodalmi művek értelmezése során? Igazoltuk, hogy az irodalmi interpretáció leírható retorikai műveletek segítségével, így kidolgoztunk egy olyan interpretációs készletet (elméleti-módszertani értelmezések sorozatát), amelyet retorikai stratégiák alkotnak. Interpretációs stratégiáink mozgásba hozták a modern és posztstrukturalista irodalomelméletek számos reprezentatív szövegét és a XIX-XX. századi magyar irodalom kanonikus műveit is.
 • Interaktív irodalomelmélet
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: Interaktív irodalomelmélet (Nyilvántartási szám: SOROS–FEPP 238/97)
  Elnyert összeg: 6.000.000 Ft
  Futamidő: 1999-2002
  Leírás: Tudománytörténeti jelentőségű Esterházy Péter regényének (Fuharosok) interaktív multimédiális feldolgozása CD-ROM-on. Ez az eszköz lehetővé tette, hogy digitális módon megjelenítsük az interpretáció összetett és szerteágazó folyamatait.
 • 1956-2000 Az ezredvég egyetemes magyar irodalma feldolgozásának elméleti és módszertani kerete
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: 1956-2000 Az ezredvég egyetemes magyar irodalma feldolgozásának elméleti és módszertani kerete (Nyilvántartási szám: FKFP 1218/1997)
  Futamidő: 1997-2000
  Elnyert összeg: 1.800.000 Ft
  Leírás: Előzetes elképzeléseink egy olyan irodalomtörténet-írási módszertan kidolgozására irányult, amely elsősorban a kanonikus mozgásokat figyelte. Kitűzött céljainkat (2 konferencia megrendezése, 3 könyv kiadása, publikációk) megvalósítottuk, s így közvetetten járultunk-járulunk hozzá az ezredvég magyar irodalma történetének megírásához.
 • Elmélet és történet: 1956-2000. Az ezredvég magyar irodalmának elméleti és történeti vizsgálata (Nyilvántartási szám: OTKA T 022721)
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: Elmélet és történet: 1956-2000. Az ezredvég magyar irodalmának elméleti és történeti vizsgálata (Nyilvántartási szám: OTKA T 022721)
  Futamidő: 1997-2000
  Elnyert összeg: 4.500.000 Ft
  Leírás: A kutatás egy dekonstruktív irodalomtörténet-írási program lehetőségeinek vizsgálatára irányult. Előföltevéseinknek megfelelően zajlott le a kutatás: hagyományos (lineáris, koherens, célelvű) irodalomtörténet-írás dekonstruktív keretben nem volt lehetséges. A kitűzött céljainkat (elektronikus adatbáziskészítés, 3 konferencia megrendezése, 3 könyv kiadása, publikációk) alapvetően megvalósítottuk, s így közvetetten járultunk-járulunk hozzá az ezredvég magyar irodalma történetének megírásához. Talán tudománytörténeti jelentőségű Esterházy Péter regényének (Fuharosok) interaktív multimédiális feldolgozása CD-ROM-on.
 • Interactive Theory of Literary History - Interaktív Irodalomelmélet: az interaktivitás, a dialogikusság és a multimédialitás lehetőségei az irodalomoktatásban és az irodalomtudományban
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: Interactive Theory of Literary History - Interaktív Irodalomelmélet: az interaktivitás, a dialogikusság és a multimédialitás lehetőségei az irodalomoktatásban és az irodalomtudományban (Nyilvántartási szám: TEMPUS JEP_12436-97)
  Futamidő: 1997-2001
  Elnyert összeg: 58.000.000 Ft
  Az együttműködő intézmények és a programvezetők: a Babeş-Bolyai Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke (Kolozsvár), programvezető: Cs. Gyímesi Éva PhD., egyetemi tanár; a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéke, programvezető: Deréky Pál, PhD., egyetemi tanár; az ELTE Összehasonlító és Általános irodalomtudományi Tanszéke, programvezető: Kulcsár Szabó Ernő, akadémikus, egyetemi tanár; a JATE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke, programvezető: Odorics Ferenc, egyetemi docens.
 • Elmélet és történet: 1957-2000. Az ezredvég magyar irodalmának történeti és elméleti vizsgálata
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: Elmélet és történet: 1957-2000. Az ezredvég magyar irodalmának történeti és elméleti vizsgálata (Nyilvántartási szám: AMFK 393/96)
  Elnyert összeg: 2.700.000 Ft
  Futamidő: 1997
  Leírás: A program részben, esetenként teljes egészében feldolgozatlan kutatási tárggyal (A magyar irodalom története 1957-2000) rendelkezik. A program újszerűsége nemcsak tárgyában, hanem módszertanában is megmutatkozik, mivel olyan metodológiai keretet dolgoz ki, amely segítségével mátrixszerű egységességel dolgozható fel a korszak irodalma és ez egyben mintául szolgál a magyar irodalom más periódusainak vizsgálatához is. A nyolcvanas években a Szegedi Szemiotikai Iskola, az utóbbi néhány évben pedig a JATE Irodalomelmélet Csoport számos kiadványa (a Studia Poetica és a deKON-könyvek kötetei) igazolják tudománytörténetileg is a program elméleti és módszertani megalapozottságát.
 • Elmélet és interpretáció
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: Elmélet és interpretáció (Nyilvántartási szám: FEFA IV/1600)
  Futamidő: 1994-1996
  Elnyert összeg: 2.500.000 Ft
  Leírás: A pályázat az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken folyó irodalomelméleti és irodalomértelmező kurzusok tervezésének és működtetésének korszerűsítésére vállalkozott. A korszerűsítés megalapozásaként két, műhelybeszélgetéssel összekapcsolt konferenciát szerveztünk, s könyv alakban megjelentettük a konferenciák anyagát.
 • Elmélet és történet. Az ezredvég magyar irodalmának történeti és elméleti vizsgálata
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: Elmélet és történet. Az ezredvég magyar irodalmának történeti és elméleti vizsgálata (Nyilvántartási szám: MKM 695)
  Futamidő: 1996
  Elnyert összeg: 800.000 Ft
  Leírás: A program részben, esetenként teljes egészében feldolgozatlan kutatási tárggyal (A magyar irodalom története 1957-2000) rendelkezik. A program újszerűsége nemcsak tárgyában, hanem módszertanában is megmutatkozik, mivel olyan metodológiai keretet dolgoz ki, amely segítségével mátrixszerű egységességel dolgozható fel a korszak irodalma és ez egyben mintául szolgál a magyar irodalom más periódusainak vizsgálatához is. A nyolcvanas években a Szegedi Szemiotikai Iskola, az utóbbi néhány évben pedig a JATE Irodalomelmélet Csoport számos kiadványa (a Studia Poetica és a deKON-könyvek kötetei) igazolják tudománytörténetileg is a program elméleti és módszertani megalapozottságát.
 • Irodalomelmélet és interpretáció
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: Irodalomelmélet és interpretáció (Nyilvántartási szám: SOROS-HESP 039/0112)
  Futamidő: 1994-1996
  Összeg: 2.800.000 Ft
  A pályázat az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken folyó irodalomelméleti és irodalomértelmező kurzusok tervezésének és működtetésének korszerűsítésére vállalkozott. Digitális irodalomelméleti terminustárt készítettünk.
 • Irodalomelmélet és –értelmezés
  Pályázó neve: Odorics Ferenc (főpályázó)
  Pályázat neve: Irodalomelmélet és –értelmezés (Nyilvántartási szám: AMFK 729/94)
  Futamidő: 1994
  Összeg: 1.200.000 Ft
  A pályázat az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken folyó irodalomelméleti és irodalomértelmező kurzusok tervezésének és működtetésének korszerűsítésére vállalkozott. Könyv alakban megjelenő szöveggyűjteményeket készítettünk elő.
wordpress website design