Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan képzés

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles média-, mozgókép- és kommunikációtanár 

Képzési forma, tagozat: osztatlan, nappali MA

Képzési idő: 10 félév


A képzés célja

A 2012-ben elfogadott Nemzeti Alaptantervben (NAT) a médiatudatosságra nevelés kiemelt célként szerepel, a digitális kompetencia, vagyis az információs társadalomban történő eligazodás képessége pedig kulcskompetenciaként kerül meghatározásra a NAT-ban. A kommunikáció-, média- és mozgókép tanárok az osztatlan tanárképzés keretein belül mindenekelőtt a nevezett képességek fejlesztésére, vagyis a mozgóképkultúra és médiaismeret tárgy oktatására válnak alkalmassá általános és középiskolai szinten. A szaktárgyi modulok lehetővé teszik a leendő tanárok számára egyfelől a kommunikáció- és médiatudomány, a filmelmélet, a mozgóképkultúra, a mozgóképi szövegek és azok használatának elméleti igényű megismerését, másfelől az elméleti tudás gyakorlati, elemző alkalmazását. A stúdiógyakorlatok az alkalmazott ismereteket bővítik majd, míg ezek továbbadásának képességét fejlesztik a szakmódszertani modul megfelelő részei: a megfigyelés, a kritikai elemzés, a tervezés, az önreflexív tanítási és szakismeret-átadási gyakorlatok. A megfelelő oktatási módszer kiválasztásainak kritériumait, a gyermekek igényeit és fejlődő készségeit is figyelembe vevő tanári attitűd kialakítása is célja a képzésnek, valamint az is, hogy a hallgatók tehetségesebb csoportját felkészítsük ismereteik további bővítésének lehetőségeire, így például PhD képzésre.


Főbb tárgyak

Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 1-2., Fogalomalkotás és jelhasználat, Filmelemzés, Adaptációk: film és irodalom egymásra hatásai, Mozgókép készítési gyakorlatok, A film és az új média, Bevezetés a filmelméletbe, Kulturális újratermelés és hozzáférés: Az irodalom medialitása, társművészetek, Médiahasználati szokások pszichológiai megalapozottsága, A kommunikáció és média leírásai és szabályozáselméletei, Közvetlen emberi kommunikáció elméletei, Tanítási gyakorlat és hospitálás, A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításának szakmódszertana

Továbbtanulási lehetőségek

A doktori képzésben történő továbbtanulás lehetséges például: az SZTE Irodalomelmélet és vizuális kultúra doktori alprogramjában, a Filozófiai Doktori Iskola Művészetfilozófiai programjában, vagy az ELTE Film-, Média- és Kultúraelméleti doktori programjában.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A média-, mozgókép- és kommunikációtanárok iránti igény a tárgy közoktatási szinten való megjelenésével magyarázható. Az információs társadalom igényei, a vizuális kultúra elterjedése teszik szükségessé olyan szakemberek, tanárok képzését, akik használható és naprakész elemzési szempontokat, fogalmakat, eszközöket adnak a tanulók kezében, melyek segítségével azok eligazodhatnak a gyorsan változó médiakörnyezet útvesztőiben. A jelenlegi közoktatásban nincs elegendő média-, mozgókép- és kommunikációtanár. Így az MA-szintű, osztatlan tanárképzésről kikerülő hallgatók iránti regionális és országos foglalkoztatási igény várhatóan igen jelentős lesz. A képzést elvégző tanárok valószínűleg fokozatosan átveszik a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatását azoktól a pedagógusoktól, akik különféle regionális tanfolyamokon szereztek képesítést a tárgy tanításához. Mindez e műveltségi terület oktatási színvonalának hosszú távú biztosításához is elengedhetetlen.

 

Hálóterv

 

wordpress website design