Irodalomtudomány szakirány (Magyar alapszak)

 Felvételi

 Minden szak hallgatója felveheti megkötések nélkül a 3. félévtől. Túljelentkezés esetén a pontszámítás az első félévi tanulmányi eredmények alapján történik. A BA-irodalomtudomány szakirány elsősorban a magyar alapszakhoz kapcsolódik, de más képzési ágak hallgatói is felvehetik.

 A szakirány leírása

 A BA-irodalomtudomány szakirány hallgatói egyrészt a tárgyi ismereteket magában foglaló enciklopédikus, másrészt a módszereket és technikákat felölelő operacionális tudásukat növelhetik a képzésben. Az enciklopédikus tárgyak oktatása során a hallgatók áttekintést kapnak az irodalomtudomány és az irodalomelmélet különféle irányzatairól, a tudományelméletnek és a filozófiának az irodalmi alkotások vizsgálata során alkalmazható problématerületeiről, a jelelméletnek, a lélektannak és a társadalomtudományoknak az irodalomtudománnyal érintkező felületeiről. Alaposabban megismerkednek a tradicionális irodalomtudománnyal, a hermeneutikával és a dekonstrukcióval. Az operacionális tárgyak oktatása során a hallgatók elsősorban azokat az eljárásokat, műveleteket és technikákat sajátítják el, melyek az irodalmi művek értelmezéséhez szükségesek. Ennek során behatóan foglalkozunk a régi és az új retorikákkal, metaforaelméletekkel, a narratológiával és a lehetséges világok elméletével. Az értelmezések során a magyar – elsősorban a modern magyar irodalom –, az angol, a francia, a német és a távol-keleti kultúrák irodalmi alkotásait fogjuk érinteni. Némi betekintést nyújtunk a tárművészetekbe (elsősorban a film-, színház- és képzőművészetbe) is.

 

A képzés főként szemináriumi keretek között történik, nagy hangsúlyt helyezünk a párbeszédszerű foglalkozásokra, és a képzés során egyre inkább építünk a hallgatók önálló munkájára, s felkészítjük őket az önálló tudományos tevékenységre, ösztönözzük publikációs törekvéseiket, segítünk tanulmányaikat megjelentetni tanszéki és országos kiadványokban.

 Főbb tárgyak

Bevezetés a kultúratudományba, Klasszikus retorika, Film és társművészetek, Test és nemiség, Mítosz és metafikció, Narratív szövegek olvasása, Metforaelmélet, Intermediális olvasatok, Műfaj és stíluselmélet, Tudományos iskolák, Interpretációs gyakorlatok

 Továbbtanulási lehetőségek

 Az alapszakon folyó irodalomtudomány szakirány szerves folytatása az Irodalomtudomány MA.

 Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

 A BA-irodalomtudomány szakirányon, különösen az MA-irodalomtudomány szakirányon végzett hallgatók országunk (humán) kultúrájában sokfelé megtalálhatják a helyüket. Elhelyezkedhetnek irodalmi-művelődési intézményekben, könyvkiadóknál, folyóiratok szerkesztőségeiben, lehetnek civil szervezetek munkatársai, kulturális intézmények programszervezői. Szerepet vállalhatnak irodalmi-kulturális termékek terjesztői hálózataiban, kongresszus- és rendezvényszervező vállalkozásokban. Lehetnek önkormányzatok és más, a társadalmi kommunikációban érdekelt regionális vagy helyi szervek munkatársai; az irodalmi-kulturális örökség kezelésével és hasznosításával foglalkozó intézmények, kutatóintézetek, tanácsadó vállalkozások beosztott munkatársai. Az irodalomtudomány szakirányon megszerzett diploma tehát egyrészt bármilyen, az irodalomhoz és kultúrához tartozó középvezetői szintű állás betöltésére alkalmassá teszi a végzett hallgatókat, másrészt olyan készségeket és tudást is ad, amelyek a felsőbb szintű képzésben alapvető elemzési, szövegértési és alkotási, kommunikációs készségeket biztosítják. A szak által nyújtott diploma olyan alapvető jártasság elsajátítását ígéri, amely számos társadalmi tevékenység feltétele. A végzett hallgatók megállják a helyüket a nemzetközi munkaerőpiacon, de a felső szintű oktatásban is.

Az egységes kreditrendszerre és az oklevélmellékletek egységes rendszerére épülő európai képzési struktúrában lehetőség nyílik a hallgatói mobilitás fokozott elősegítésére, a külföldi egyetemeken való továbbtanulásra, de az irodalomtudomány szakirányon szerzett tudást és gyakorlati ismeretet a végzettek közvetlenül is hasznosíthatják az európai munkaerőpiacon.

 Hálóterv

wordpress website design