Osztatlan tanári szak

A 2012-ben elfogadott Nemzeti Alaptantervben (NAT) a médiatudatosságra nevelés kiemelt célként szerepel, a digitális kompetencia, vagyis az információs társadalomban történő eligazodás képessége pedig kulcskompetenciaként kerül meghatározásra a NAT-ban.

Tovább olvasom

BA Képzések

A BA-irodalomtudomány szakirány hallgatói egyrészt a tárgyi ismereteket magában foglaló enciklopédikus, másrészt a módszereket és technikákat felölelő operacionális tudásukat növelhetik a képzésben.

Tovább olvasom

A nem szabad bölcsész hallgatók számára ajánljuk. Felvehető a 3. félévtől. A képzés célja, hogy a film „szoros olvasásától” tovább lépve olyan kontextusokat tárjon a hallgatók elé, amelyek rávilágítanak a filmeknek mint kulturális termékeknek, használati tárgyaknak az értelmezhetőségére.

Tovább olvasom
(Szabad bölcsészet alapszak) (nappali és levelező)

A tantárgyak három főbb ismeretkör szerint csoportosíthatók: filmelemzés, filmelmélet és filmtörténet, és úgy épülnek fel, hogy az általánosabb megalapozó tárgyak felől haladnak a specifikusig.

Tovább olvasom

MA Képzések

(Magyar nyelv és irodalom MA)

Az irodalomtudomány alapvető elméleti és módszertani problémáinak tárgyalása, különös tekintettel az elmúlt félévszázad irodalomtudományi törekvéseire és az irodalmi interpretáció folyamatára.

Tovább olvasom

A mozgóképkultúra- és médiaismeret tanár a Nemzeti Alaptantervben meghatározott műveltségterület, a mozgóképkultúra- és médiaismeret oktatására, a tantárgyhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére, azok értékelésére és az elsajátított ismeretek számonkérésére vonatkozó ismeretekkel vérteződik fel egyetemi tanulmányai során.

Tovább olvasom

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felismerik a vizualitás kulturális és mediális konstruáltságát, történelmi és társadalmi, kontextuális meghatározottságait, valamint a vizuális tapasztalatok jelentőségét az adott társadalomban uralkodó vagy marginalizált identitásmodellek létrehozásában.

Tovább olvasom

Az alapozó kurzusok után a mesterszak két specializációt kínál a hallgatók számára.
A filmelmélet specializáció választását azon hallgatóinknak ajánljuk, akik a filmesztétika, a szakszerű filmes újságírás területén szeretnék bővíteni az ismereteiket, vagy PhD-tanulmányokat szeretnének folytatni. A filmkészítés specializáció olyan gyakorlatközpontú stúdiumokat kínál, amelyek a filmszakma, illetve a kortárs vizuális kultúrában egyre nagyobb hangsúlyt kapó újmédiás tartalomkészítés és fogyasztás szakterületeire adnak betekintést.

Tovább olvasom

PhD képzés

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola részeként működő Irodalomelmélet és Vizuális Kultúra Doktori Alprogramra egyként jelentkezhetnek olyan hallgatók, akik irodalomelméleti, bölcseleti kérdésekkel, a meglehetősen tágan definiálandó „kritikai tanulmányokkal” foglalkoznak, valamint olyan hallgatók, akik kortárs mediális jelenségeket, filmelméleti és filmtörténeti összefüggéseket kutatnak.

Tovább olvasom

Tanulmányi versenyek

Hallgatói sikertörténetek
Szabó István Zoltán
Szabó István Zoltán
Kiss Tímea
Kiss Tímea
Hajdú Richárd
Hajdú Richárd
Gergely Borbála
Gergely Borbála
Erlauer Balázs
Erlauer Balázs
Erdei Lilla
Erdei Lilla
Zemankó Anikó
Zemankó Anikó
wordpress website design